Kaebus kohtusse väärteoasjas

Väärteoasjas võib kohtuvälise menetleja koostatud karistusotsust vaidlustada kohtus. Mõningatel juhtudel on väärteoasja kohtulik arutelu kohustuslik, näiteks kui kohtuvälise menetleja taotlusel on vaja otsustada aresti mõistmine või loomapidamise keelamine....

Korralduse eiramine vs vastupanu

Oluline on märkida, et alates 1. jaanuarist 2015 politseikorralduste eiramine ei ole enam karistatav. Seega, kui te ei täida käske, siis menetlust see kaasa ei too. Teie suhtes võidakse sellisel korral kasutada vahetut sundi: murda uksi, kasutada füüsilist jõudu või...

Kas politseid peab koju sisse laskma?

Ilma kohtumääruseta mis võimaldab teie kodu läbiotsimist, politsei ei või omavoliliselt valdustesse siseneda. Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, sealhulgas teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel....

Mida teha läbiotsimisel?

Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida? Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida. Kui...

Õigus salvestada politsei tegevust

Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, dokumenteerige, salvestage kõik. Igat riikliku järelevalve meetme kohaldamist protokollitakse kui seadus seda nõuab, või seda nõuab isik, kelle suhtes meetmet kohaldatakse. Teil on õigus nõuda protokolli isegi selle...