Vähetähtis väärtegu

Vähetähtsa väärteo korral ei pea väärteomenetlust alustama ja võib piirduda suulise hoiatusega. Väärteomenetlust ei saa alustamata jätta, kui väärteo toimepanemisega on tekitatud kahju või kui väärteoteates on osutatud tekitatud kahjule. Isegi kui kohtuväline...

Kiirmenetlus väärteoasjas

Praktikas võib tekkida küsimus kas nõustuda või mitte kiirmenetlusega väärteoasjas. Oluline on teada, et ilma menetlusaluse isiku nõusolekuta kiirmenetlust ei kohaldata. Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on...