Väärteoasjas võib kohtuvälise menetleja koostatud karistusotsust vaidlustada kohtus. Mõningatel juhtudel on väärteoasja kohtulik arutelu kohustuslik, näiteks kui kohtuvälise menetleja taotlusel on vaja otsustada aresti mõistmine või loomapidamise keelamine.

Vaidlustada võib ka kiirmenetluses tehtud otsust. Kohtusse pöördumisel riigilõivu ei maksta. Kaebetähtaeg on 15 päeva.

Tuleb silmas pidada, et maakohtusse pöördumisel alustab kohus väärteoasja arutamist otsast peale ja täies ulatuses, sõltumata esitatud kaebuse piiridest.

Kohus kontrollib kohtuvälise menetleja otsuse tegemise aluseks olnud faktilisi ja õiguslikke asjaolusid ning teeb asjas uue otsuse.

Kaevata kohtuvälise menetleja otsus kohtusse on igal juhul soovitatav siis kui te leiate, et karistus ei olnud seadusega kooskõlas või karistus on liiga karm. Kaebuse esitamine maakohtusse ei too kindlasti kaasa karistuse karmistamist.

Maakohtu otsuseid on võimalik edasi kaevata sõltuvalt menetluse asjaoludest kas ringkonnakohtusse või riigikohtusse.