BLOGI

Vähetähtis väärtegu

Sõitsid jalgrattaga kus puudus kell? See on väärtegu! Millal politsei või muu kohtuväline menetleja võib piirduda suulise hoiatusega ja jätta menetlus alustamata ning millal isik võib ise pöörduda kohtusse ning taotleda seal karistuse tühistamist otstarbekuse kaalutlusel.

read more

Kiirmenetlus väärteoasjas

Ilma menetlusaluse isiku nõusolekuta kiirmenetlust ei kohaldata. Kiirmenetluse peamine erinevus üldmenetlusest on selles, et väärteoprotokolli ei koostata, õigusvastane tegu fikseeritakse kohapeal ning karistusotsus tehakse viivitamatult.

read more

Kaebus kohtusse väärteoasjas

Väärteoasjas võib kohtuvälise menetleja koostatud karistusotsust vaidlustada kohtus. Riigilõivu ei maksta ja kaebetähtaeg on 15 päeva. Kohus alustab väärteoasja arutamist otsast peale ja täies ulatuses, sõltumata esitatud kaebuse piiridest.

read more

Korralduse eiramine vs vastupanu

Politseikorralduste eiramine ei ole enam karistatav. Kuid tähelepanu: karistatav ei ole ainult korralduste eiramine, mitte aktiivne ja politseiametnike tervisele või elule ohtlik vastupanu. Politseinikke ise lüüa mitte mingil juhul ei tohi, see on kriminaalne.

read more

Kas politseid peab koju sisse laskma?

Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, sealhulgas teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel. Kui seda ei ole, siis politsei peab saama kohtunikult loa enne kui ta tuleb uksi murdma.

read more

Mida teha läbiotsimisel?

Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida, et hiljem oleks võimalik hinnata, kas läbivaatus oli seaduslik.

read more

Õigus salvestada politsei tegevust

Kui te karjute, vehkite kätega ja solvate politsei peadirektori vanavanaema, siis see on šabloonkäitumine. Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, pigem dokumenteerige, salvestage kõik. Anda seletusi võib kirjalikult omakäeliselt.

read more

Õigused suhtluses politseiga

Ilma õigusliku aluseta isikut tänaval peatada ei tohi. Politsei võib nõuda dokumentide esitamist, küsitleda isikut jne üksnes siis kui neil on alust arvata, et isikul on ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks vajalikke andmeid.

read more

Kanepi tarvitamise õigusvastasus

Eesti Kanepiliidu noored palusid selgitada, kas politsei võib karistada isikut narkootiliste ainete tarvitamise eest kui tal tuvastatakse narkojoove. Üksnes narkojoobe tuvastamisest kohtule ei piisa. Nipp on selles, et karistatav on tarvitamine, mitte joobes olek.

read more