Vähetähtis väärtegu

Vähetähtsa väärteo korral ei pea väärteomenetlust alustama ja võib piirduda suulise hoiatusega. Väärteomenetlust ei saa alustamata jätta, kui väärteo toimepanemisega on tekitatud kahju või kui väärteoteates on osutatud tekitatud kahjule. Isegi kui kohtuväline...

Kiirmenetlus väärteoasjas

Praktikas võib tekkida küsimus kas nõustuda või mitte kiirmenetlusega väärteoasjas. Oluline on teada, et ilma menetlusaluse isiku nõusolekuta kiirmenetlust ei kohaldata. Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on...

Kaebus kohtusse väärteoasjas

Väärteoasjas võib kohtuvälise menetleja koostatud karistusotsust vaidlustada kohtus. Mõningatel juhtudel on väärteoasja kohtulik arutelu kohustuslik, näiteks kui kohtuvälise menetleja taotlusel on vaja otsustada aresti mõistmine või loomapidamise keelamine....

Korralduse eiramine vs vastupanu

Oluline on märkida, et alates 1. jaanuarist 2015 politseikorralduste eiramine ei ole enam karistatav. Seega, kui te ei täida käske, siis menetlust see kaasa ei too. Teie suhtes võidakse sellisel korral kasutada vahetut sundi: murda uksi, kasutada füüsilist jõudu või...

Kas politseid peab koju sisse laskma?

Ilma kohtumääruseta mis võimaldab teie kodu läbiotsimist, politsei ei või omavoliliselt valdustesse siseneda. Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, sealhulgas teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel....

Mida teha läbiotsimisel?

Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida? Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida. Kui...