Eesti ja vene koolid tuleb ükskord liita

Tartu Ülikooli Narva kolledži uuring kinnitas seda, mida kõik lõimumispraktikud rääkisid juba aastaid: kõige parem viis lahendada keeleprobleemi hariduses on panna eesti ja vene õpilasi koos õppima. Ja mida varem, seda parem – soovitavalt juba lasteaiast.Mulle väga...

Kuidas tuleks suhelda Venemaaga?

Kristjan Järvil on kahtlematult õigus, kui ta ütleb, et heanaaberlikud suhted Venemaaga on loomulikud ja nende arendamine on lausa meie kohus. Toetades kahe käega tema mõttekäiku, kutsun siiski vahet tegema Venemaa ja Putini režiimi vahel. Viimase toetamine, ükskõik...

Vähetähtis väärtegu

Vähetähtsa väärteo korral ei pea väärteomenetlust alustama ja võib piirduda suulise hoiatusega. Väärteomenetlust ei saa alustamata jätta, kui väärteo toimepanemisega on tekitatud kahju või kui väärteoteates on osutatud tekitatud kahjule. Isegi kui kohtuväline...

Kiirmenetlus väärteoasjas

Praktikas võib tekkida küsimus kas nõustuda või mitte kiirmenetlusega väärteoasjas. Oluline on teada, et ilma menetlusaluse isiku nõusolekuta kiirmenetlust ei kohaldata. Kohtuväline menetleja võib kohaldada kiirmenetlust juhul, kui väärteo toimepanemise asjaolud on...

Kaebus kohtusse väärteoasjas

Väärteoasjas võib kohtuvälise menetleja koostatud karistusotsust vaidlustada kohtus. Mõningatel juhtudel on väärteoasja kohtulik arutelu kohustuslik, näiteks kui kohtuvälise menetleja taotlusel on vaja otsustada aresti mõistmine või loomapidamise keelamine....

Korralduse eiramine vs vastupanu

Oluline on märkida, et alates 1. jaanuarist 2015 politseikorralduste eiramine ei ole enam karistatav. Seega, kui te ei täida käske, siis menetlust see kaasa ei too. Teie suhtes võidakse sellisel korral kasutada vahetut sundi: murda uksi, kasutada füüsilist jõudu või...