Kas politseid peab koju sisse laskma?

Ilma kohtumääruseta mis võimaldab teie kodu läbiotsimist, politsei ei või omavoliliselt valdustesse siseneda. Korrakaitseseadus annab politseile õiguse siseneda valdustesse, sealhulgas teie eluruumi ilma teie loata või kohtumääruseta üksnes kõrgendatud ohu esinemisel....

Mida teha läbiotsimisel?

Mida teha, kui politsei tahab teid läbi otsida? Politsei võib teostada isiku või vallasasja läbivaatust näiteks siis, kui on alust arvata, et isik kannab endaga kaasas keelatud asja või ainet. Läbivaatust on igal juhul soovitatav nõuda protokollida ja fikseerida. Kui...

Õigus salvestada politsei tegevust

Kui te kahtlete politsei tegevuse seaduslikkuses, dokumenteerige, salvestage kõik. Igat riikliku järelevalve meetme kohaldamist protokollitakse kui seadus seda nõuab, või seda nõuab isik, kelle suhtes meetmet kohaldatakse. Teil on õigus nõuda protokolli isegi selle...

Õigused suhtluses politseiga

Iga samm, mida politsei teeb on haldustoiming. Järelevalve toimingute teostamine peab olema põhjendatud, proportsionaalne ja seaduslik. Kui see nii ei ole, politsei ei tohi teid isegi peatada. Politsei võib näiteks nõuda dokumentide esitamist, küsitleda isikut jne...